• تاریخ: نوامبر 7, 2017-6:10
  • شناسه خبر: 67135

یادگرفتن مهارت درکنارتحصیل تحقق بخش اقتصاد مقاومتی است

یک دختر دانش آموز از دبیرستان علم و ایمان روستای حکمی نوشت:یادگرفتن مهارت درکنارتحصیل تحقق بخش اقتصاد مقاومتی است. ...

به گزارش میناب جنوب،سهیلاحسینی دانش آموز دبیرستان علم وایمان طی مقاله ای کوتاه پیرامون نقش دانش آموزان در تحقق اقتصاد مقاومتی این طور نوشت:امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری بارهافرمودندکه دانش آموزان امیدرهبروملت غیوروانقلابی هستند وبه چندمعناست آیاتاکنون فکرکرده ایدکه همان دانش آموزانی که بنیان گذاربزرگ انقلاب اسلامی خطاب به آنها فرموده امیدمن به شمااست اکنون مدیران وگردانندگان این کشوربزرگ وباعظمت هستند.

بانگاهی هرچندکوتاه به گذشته به یاد رشادت های همکلاسی هاو هم مدرسه ای هایمان می افتیم شهیدفهمیده که بافدای جان خودازاین مرزوبوم دفاع کرد فهمیده هایی که سخن امام رافهمیدندو لبیک گفتندو اکنون دشمن باحیله وترفندی این ملت رانشانه گرفته ویک باردیگر رهبرندای همفکری وهمیاری دراقتصادمقاومتی راسرداده وما می گوییم لبیک یاخامنه ای-لبیک یاخامنه ای مادانش آموزان بارها وبارها ثابت کردیم که می توانیم همیاران خوبی باشیم چه درجنگ رودرروبادشمن چه دربرقراری نظم وانضباط شهری  که به کمک پلیس آمدیم وشدیم همیارپلیس وچه دراقتصادمقاومتی که درجنگ نرم است.

جمعیت دانش آموزان اکنون قریب به۱۴میلیون نفری باشدکه سرمایه کارونیروانسانی آینده ی نزدیک این مرزوبوم راتشکیل می دهدواین درحالی است که مافرزندان عضوتاثیرگذارخانواده هستیم.پس مامی توانیم درعرصه ی خانواده که مهمترین نهاداجتماعی است نقش مهمی ایفاکنیم وآنهارابه طرف خودکفاشدن وخریدکالاهای باکیفیت ایرانی سوق دهیم که دیگرشاهداین نباشیم که مجری گوینده خبراعلام کندکه فلان کارخانه یاکارگاه تعطیل شده وپدران هم کلاسی هایمان بیکارشدند.

اقتصادمقاومتی یعنی شناخت حوزه های فشارومتعاقباتلاش برای کنترل وبی اثرکردن آنهاوآموزش وپرورش نقش کلیدی دراین زمینه ایفا می کندچراماباقلم های خارجی بنویسیم«مرگ برآمریکا»«مرگ براسرائیل»وپول خریداین اقلام به جیب آن هایی برودکه ازکجامعلوم هم دستان این شیاطین نیستندمالبیک یاخامنه ای راباقلم هایی می نویسیم پدران وبرادرانمان درساخت آنها عرق ریخته اند که نان برسرسفره ایرانی جماعت کم نشودوخاری برچشمان دشمنان باشد.

دانش آموزعزیزخوب درس خواندن قدم اول است ویادگرفتن مهارت هاکاری درکنارتحصیل یک امرضروری برای هردانش آموزکه خودرابرای خدمت بهتربه کشورآماده کند.اقتصادمقاومتی ماهیتی مردمی داردومردم درآن نقش تعیین کننده دارندازاین لحاظ لازم است که دانش آموزان باتقویت روحیه خودباوری تلاش وجدیت نقش کلیدی خودراایفانمایندوبدانندکه چشم امیدملت ورهبرعزیزمان به آنهادوخته شده است.

نویسنده:دانش آموز بسیجی سهیلاحسینی

انتهای پیام/ز

لینک کوتاه:

نام:

ایمیل:

نظر: