کلنگ عمیلات اجرایی تصفیه خانه سد سرنی در میناب به زمین زده شد

کلنگ ساخت تصفیه خانه سد سرنی با اعتبار 78 میلیارد تومان در کنار سد استقلال میناب با حضور مدیریت منابع آب ایران به زمین زده شد. ...